StartOferta → Spoiwo hydrauliczne SPOIMAX

Spoiwo hydrauliczne SPOIMAX

Spoiwo Hydrauliczne SPOIMAX jest mineralnym spoiwem hydraulicznym i pucolanowym złożonym z:

 • materiałów wiążących na bazie cementu portlandzkiego i wapna hydratyzowanego,
 • aktywnych wypełniaczy pucolanowych ze spalania węgla kamiennego typu popiołów lotnych krzemionkowych i wysokowapiennych, przede wszystkim fluidalnych,
 • mączek mineralnych.

Spoiwo hydrauliczne SPOIMAX wytwarzane jest w trzech klasach:

 • Spoiwo hydrauliczne SPOIMAX5;
 • Spoiwo hydrauliczne SPOIMAX12,5;
 • Spoiwo hydrauliczne SPOIMAX22,5.

Spoiwo hydrauliczne SPOIMAXjest przeznaczone:

 1. do ulepszania gruntów słabych i gruntów przydatnych z zastrzeżeniami przy budowie podłoży nasypów i warstw nasypów wg PN-S-02205:1998,
 2. do wzmacniania podłoża nawierzchni wg PN-S-96012:1997,
 3. do budowy nawierzchni twardej nieulepszonej realizowanej w technologii nawierzchni stabilizowanej mechanicznie wg PN-S-06102:1997 z zabezpieczeniem górnej powierzchni natryskiem emulsją asfaltową lub warstwą grubego kruszywa,
 4. do wykonywania podbudowy pomocniczej i zasadniczej wg wymagań PN-S-06102:1997 jako materiał do ulepszania do właściwości mieszanek, dla kategorii obciążenia ruchem od KR1 do KR6 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”,
 5. do wykonywania podbudowy pomocniczej i zasadniczej wg wymagań PN-S-96012:1997, dla kategorii obciążenia ruchem od KR1 do KR6 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”,
 6. do budowy podtorza w zakresie ulepszeń lub stabilizacji: gruntu rodzimego, nasypu lub przekopu wraz z elementami ochraniającymi, zabezpieczającymi, wzmacniającymi lub współpracującymi z podtorzem, w tym do wykonywania szczelnych pokryć ochronnych torowiska.

Spoiwo hydrauliczne SPOIMAXmoże być stosowane w inżynierii komunikacyjnej:

 1. do wzmacniania podłoża nawierzchni wg wymagań PN-S-96012:1997,
 2. do budowy nawierzchni twardej nieulepszonej realizowanej w technologii nawierzchni stabilizowanej mechanicznie z zabezpieczeniem górnej powierzchni natryskiem emulsją asfaltową lub warstwą grubego kruszywa,
 3. do wykonywania podbudowy pomocniczej wg wymagań PN-S-06102:1997 jako materiał do ulepszania właściwości mieszanek, dla kategorii obciążenia ruchem od KR1 do KR6 wg „Katalogu typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych”, w tym w górnej części podtorza kolejowego (torowiska),
 4. do wykonywania podbudowy zasadniczej wg wymagań PN-S-96012:1997, dla kategorii obciążenia ruchem od KR1 do KR6 wg „Katalogu typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych”,
 5. do ulepszania gruntów przy budowie nasypów i warstw nasypów wg wymagań PN-S-02205:1998.

Ponadto spoiwo hydrauliczne SPOIMAX może być stosowane:

 • do osuszania gruntów w nasypach drogowych,

 • do likwidacji zagrożeń pożarowych w robotach ziemnych z wykorzystaniem skały płonnej z górnictwa węgla kamiennego.

Na podstawie Aprobaty Technicznejnr AT/2013-02-2942 wydanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów z Warszawy stwierdza się przydatność Spoiw Hydraulicznych SPOIMAX do stosowania w inżynierii komunikacyjnej w zakresie:

 • dróg publicznych bez ograniczeń, w rozumieniu i zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 ze zm.),
 • dróg wewnętrznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19 tekst jednolity).
 • lotnisk cywilnych z ograniczeniem do:
  • nawierzchni dróg startowych,
  • nawierzchni dróg kołowania,
  • nawierzchni płyt,
  • nawierzchni wydzielonych miejsc postoju, w rozumieniu i zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie warunków techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 859 ze zm.),
 • kolei z ograniczeniem do podtorza, w rozumieniu i zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987 ze zm.).